زیرچشمی نگاه کردن به تعامل بین خواب و بیداری

زیرچشمی نگاه کردن به تعامل بین خواب و بیداری

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

خواب یک فرآیند مستقل است و همیشه تحت کنترل مستقیم و داوطلبانه ما نیست. وقتی که بیدار یا خوابید، اساسا تحت تنظیم دو فرآیند بیولوژیکی قرار می گیرید. خواب شبانه ، معمولا به عنوان فشار خواب شناخته می شود، و ریتم شبانه روزی، که غالبا به عنوان ساعت بدن شناخته می شود. از نظر روانشناس