جایی که مغز به دیدن بازی می رود

جایی که مغز به دیدن بازی می رود

منتشر شده توسط - سپتامبر 3, 2018

شما می بینید که چراغ سبز به سبز تبدیل می شود، بنابراین شما بر روی گاز پا می گذارید. در حالی که ارتباط بین دیدن و سپس حرکت در پاسخ ساده و ضروری برای زندگی روزمره است، دانشمندان علوم انسانی قادر به فراتر از بحث در مورد جایی که پیوند خورد و چگونه ساخته شده