ذهن های بزرگ ممکن است به طور یکسان فکر کنند، اما همه ذهن ها به طور یکسان عمل می کنند

ذهن های بزرگ ممکن است به طور یکسان فکر کنند، اما همه ذهن ها به طور یکسان عمل می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 9, 2018

مغز یک شبکه پیچیده است که حاوی میلیاردها نورون است. هر نورون از طریق پیوندها (سیناپس ها) به هزاران نفر دیگر متصل می شوند که می تواند قوی یا ضعیف باشد. یک پیوند قوی نشان دهنده تأثیر قابل ملاحظه ای بین اتصال نورونها نسبت به یک پیوند ضعیف است که می تواند دهها هزار برابر