یک ژن برای رفتار اعتیاد آور نیاز می باشد

یک ژن برای رفتار اعتیاد آور نیاز می باشد

منتشر شده توسط - آگوست 31, 2018

کوکائین می تواند تأثیرات ویران کننده ای بر افراد داشته باشد. این مرکز به طور مستقیم مرکز پاداش مغز را تحریک می کند و مهمتر از همه، تغییرات درازمدت به مدارهای پاداش را که مسئول رفتارهای اعتیاد آور هستند، القا می کند. آلبرد کراوود دوازآراد از دانشگاه Liber de Bruxelles، بلژیک و همکارانش اکنون کشف