کدام نقش مغز رفتار طرفدارانه ایجاد می کند؟

کدام نقش مغز رفتار طرفدارانه ایجاد می کند؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 17, 2018

کمک به افراد دیگر نیازمند پایه و اساس جامعه ما است. این بصری است که باور کنیم که ما به دیگران کمک می کنیم، زیرا ما همدردانه درد خود را به اشتراک می گذاریم. عصب شناسی نشان می دهد که هنگامی که کسی را در معرض درد می بینیم مغز ما را فعال می کند