دایره محرمانه منجر به از دست دادن سلول های مغزی در سالمند می شود

دایره محرمانه منجر به از دست دادن سلول های مغزی در سالمند می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

گیرنده به اصطلاح CB1 مسئول اثرات مضر کانابیس است. با این حال، به نظر می رسد آن را نیز به عنوان نوعی “حسگر” که با آن نورون اندازه گیری و کنترل فعالیت برخی از سلول های ایمنی بدن در مغز عمل می کنند. یک مطالعه اخیر توسط دانشگاه بون حداقل در این جهت اشاره دارد.