جریان مایع مغزی نخاعی سلول های بنیادی عصبی را تنظیم می کند

جریان مایع مغزی نخاعی سلول های بنیادی عصبی را تنظیم می کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

سلول های بنیادی مغز می توانند به نورون هایی که در عملکردهای مختلف مغزی شامل حافظه تقسیم شده اند، بالغ شوند. دانشمندان هلمولتز زنتروم Munchen و Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) در یک مقاله منتشر شده در مجله Cells نشان دادند چگونه این کار می کند. آنها دریافتند که کانال های یونی نقش مهمی در میانجی گری