چگونه قارچ از طریق تغییرات مغزی بر اشتها اثر می گذارد؟

چگونه قارچ از طریق تغییرات مغزی بر اشتها اثر می گذارد؟

منتشر شده توسط - آگوست 29, 2018

به گفته کارشناسان دانشگاه ایالتی واشنگتن، تحقیقات جدید در مورد چگونگی مصرف مواد مخدر و تاثیرش در تغییر رفتار غذا می تواند منجر به کاهش اشتها در بیماری مزمن شود. محققان با استفاده از یک روش جدید برای دوز آزمایشگاه موش صحرایی با بخار دریافتند که چگونه این دارو باعث ایجاد هورمونهای گرسنگی می شود.