عدم وجود یک مولکول تک ممکن است نشان دهنده افسردگی شدید و مقاوم به درمان باشد.

عدم وجود یک مولکول تک ممکن است نشان دهنده افسردگی شدید و مقاوم به درمان باشد.

منتشر شده توسط - آگوست 8, 2018

افسردگی یک بیماری نیست. این اصطلاح به خوشه ای از احساسات و رفتارها اشاره می کند که به دلایل مختلفی مطرح می شود. متأسفانه اغلب دشوار است که نوع افسردگی یک فرد مشخص شود: یک پزشک نمی تواند بر سواب دهان و یا نمونه خون را برای تشخیص طبیعت و شدت بیماری روانپزشک بیمار تاثیر