خیانت

بزرگترین پیش بینی کننده های خیانت

منتشر شده توسط - نوامبر 9, 2021

حالات مرد بعد از خیانت چگونه است؟ حالات زن بعد از خیانت قابل تشخیص است؟ یک مطالعه جدید از یک الگوریتم یادگیری ماشینی برای تعیین اینکه چه چیزی خیانت را پیش بینی می کند (و نه) استفاده کرد. در حالی که عوامل جمعیت شناختی و شخصیتی پیش بینی کننده های ضعیف و ناسازگار بودند، عوامل رابطه