منبع داستان: مواد ارائه شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا . توجه: محتوا را می توان برای سبک و طول ویرایش کرد.

برخورد با حواس پرتی دیجیتال

منتشر شده توسط - آگوست 24, 2018

بر طبق تحقیقات ارائه شده در کنفرانس سالانه انجمن روانشناسی آمریکا، زندگی دیجیتال ما ممکن است ما را بیشتر از حیرت، دور و تخلیه کند. به عنوان مثال، حتی استفاده از تلفن کوچک در طول یک وعده غذایی با دوستان، به اندازه کافی باعث شد که دینر ها خودشان را ناراحت کنند و لذت بردن