نمودار رشد کودک | اهمیت نمودار رشدی کودک در فرآیند رشد

منتشر شده توسط - دسامبر 26, 2021

نمودار رشد کودک، اهمیت نمودار رشدی کودک در فرآیند رشد نمودار رشد کودک به نموداری گفته می شود که در آن  تغییرات رشدی کودک در گذر زمان نشان داده می شود، در حقیقت نمودار رشدی دو نمودار می باشد که در یک صفحه واحد نشان داده شده است، در این نمودارها به بررسی اندازه گیری