برای اولین بار فیلم گرفته شده: Microglia nibbling در سیناپس مغز

برای اولین بار فیلم گرفته شده: Microglia nibbling در سیناپس مغز

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

برای اولین بار، محققان EMBL، اسکن میکروگلاییا را بر روی سیناپس مغز استخراج کرده اند. یافته های آنها نشان می دهد که سلول های گلی ویژه به سیناپس ها کمک می کنند تا رشد کنند و دوباره مرتب شوند، و نقش حیاتی میکروگلاییا را در رشد مغز نشان دهند. پیام های طبیعت در 26 مارس