صحبت در مورد رابطه جنسی با همسر

منتشر شده توسط - دسامبر 3, 2022

صحبت در مورد رابطه جنسی با همسر خود اهمیت زیادی دارد، اما بسیاری از افراد این موضوع را بسیار بی اهمیت می دانند و از صحبت در مورد رابطه جنسی خودداری می کنند. صحبت در مورد رابطه جنسی با همسر مهم این است که احساس کنیم نیازها و خواسته های ما مورد توجه قرار گرفته