انفجار فعالیت مغزی مرتبط با بازخوانی حافظه می باشد

انفجار فعالیت مغزی مرتبط با بازخوانی حافظه می باشد

منتشر شده توسط - سپتامبر 18, 2018

نظریه های پیشرو پیشنهاد می کنند که خواب زمان مناسب برای خاطرات مهم و جدید برای ایجاد ثبات در نظر گرفته می شود. و طولانی شدن امواج مغزی در طول خواب تولید می شود. اما در یک مطالعه جدید، محققان برای شناسایی مکانیزم های مغز که حافظه ذخیره سازی را امن می کنند، بهتر است.