Synapse پلاستیکی خاص می باشد که هویت همپوشانی حافظه را مشخص می کند

Synapse پلاستیکی خاص می باشد که هویت همپوشانی حافظه را مشخص می کند

منتشر شده توسط - آگوست 31, 2018

خاطرات از طریق تغییرات درازمدت در کارایی سیناپسی، فرآیند شناخته شده به عنوان پلاستیک سیناپسی شکل گرفته و در مغز در گروه های خاصی از عصب که سلولهای آنگرام هستند و در حین وقایع مربوطه فعال می شوند، ذخیره می شوند. هنگامی که دو خاطره مرتبط هستند، گروه های سلولی مربوط به هر حافظه همپوشانی