پاداش و ناراحتی با مغز به شدت در ارتباط است

پاداش و ناراحتی با مغز به شدت در ارتباط است

منتشر شده توسط - سپتامبر 3, 2018

مغز هر دو انسان و حیوانات دیگر دارای مدارهایی هستند که احساسات قدرتمندی را از حواس به احساسات مثبت یا منفی متصل می کنند که عملکردی می باشد که برای زنده ماندن ضروری است. این مدارها این ارگانیسم را به چیزهایی می رسانند و احتمال بروز و بازتولید را افزایش می دهد، از قبیل غذا