ارتباطات دوران کودکی پیشرفت مغز را تقویت می کند و از رفتارهای مضر حفاظت می کند

ارتباطات دوران کودکی پیشرفت مغز را تقویت می کند و از رفتارهای مضر حفاظت می کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 24, 2018

با توجه به یک مطالعه جدید در روانپزشکی زیستی، کودکان با ارتباطات والدین بزرگ در اوایل نوجوانی، مصرف الکل در جوانان کمتر می باشد. مطالعه 14 ساله که به دنبال شرکت کنندگان 11 تا 25 ساله بود، مشخص کرد که میزان ارتباطات بین والدین و کودکان، توسعه یک شبکه مغز را درگیر در پردازش پاداش