چشم در پشت سر

چشم در پشت سر

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

نمایندگی های فضایی محیط اطراف، از جمله کسانی که در خارج از منظره بصری، برای هدایت جنبش در یک جهان سه بُعدی حیاتی هستند. به نظر می رسد سیستم بصری اطلاعات کافی برای حرکت فراهم می کند، با وجود اینکه میدان دید ما محدود به منطقه پیشانی است. با این حال، این نظریه تا کنون