تاثیر ژنتیک بر اعتیاد، ژنتیک چقدر در گرایش افرد به مواد مخدر تاثیر دارد؟

منتشر شده توسط - ژوئن 15, 2021

تاثیر ژنتیک بر روی اعتیاد موضوعی می باشد که تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است، آمار نشان می دهد که حدود 20 تا 70 درصد اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد می باشد و این میزان تاثیر در مواد مخدر متفاوت می باشد. آگاهی لازم نسبت به ژن های زمینه

تاثیر ژنتیک بر اعتیاد

منتشر شده توسط - ژوئن 1, 2021

تاثیر ژنتیک بر اعتیاد ، ژنتیک چقدر در گرایش افرد به مواد مخدر تاثیر دارد؟ تاثیر ژنتیک بر روی اعتیاد موضوعی می باشد که تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است، آمار نشان می دهد که حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد می باشد و این