دانشمندان دانش DNA را پس از بیماری عصبی نادر باز کرده اند

دانشمندان دانش DNA را پس از بیماری عصبی نادر باز کرده اند

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2018

دانشمندان انجام یکی از بزرگترین تجزیه و تحلیل DNA کامل را از یک بیماری نادر به اسم جهش ژن در ارتباط با یک وضعیت مغزی پیچیده که پرده و فلج بیماران را شناسایی کرده است. مطالعات UT Southwestern که از داده های ژنتیکی بیش از 1200 شرکت کننده استفاده می کنند ممکن است به دانشمندان