۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

منتشر شده توسط - اکتبر 24, 2022

بازی برای آموزش همدلی به کودکان و بازی در مورد همکاری باعث می شود کودکان بهتر بتوانند احساسات خود را بروز دهند و نظرات دیگران را درک کنند. بازی برای همکاری| بازی برای آموزش همدلی به کودکان ۱. جریان سیال ذهن وسایل مورد نیاز:  کاغذ و قلم و آهنگ بی کلام اهداف: بیان افکار بدون ترس از