اتساع شکم (شکم متورم)

منتشر شده توسط - آوریل 16, 2022

اتساع شکم (شکم متورم) شکم متورم به طور غیر طبیعی به سمت بیرون متورم می شود. شما می توانید تفاوت را ببینید و اندازه گیری کنید، و گاهی اوقات می توانید آن را احساس کنید. گشاد شدن شکم می تواند به دلیل نفخ ناشی از گاز باشد، یا می تواند به دلیل تجمع مایع، بافت یا محتویات