بازی درمانی برای کمک به بروز احساسات کودکان(2 بازی)

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2021

بازی درمانی یک مداخله موثر و مناسب برای درمان و شناسایی اختلالات کودک و درمان آن می باشد علاوه بر این بازی درمانی به تخلیه انرژی کودک و افزایش آرامش او کمک می کند. در این مقاله به بازی درمانی برای کمک به بروز احساسات کودکان می پردازیم. برنامه نمایش تلویزیونی مقدمه بیش تر کودکان از