اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) مرگبار است

منتشر شده توسط - آگوست 15, 2022

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) . اختلال شخصیت ضد اجتماعی با بی توجهی به عواقب و حقوق دیگران مشخص می شود، تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی با معیارهای بالینی می باشد. درمان آن نیز ممکن است شامل درمان شناختی-رفتاری، داروهای ضد روان پریشی و داروهای ضد افسردگی باشد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی برای سود