اختلال شخصیت وسواسی اجباری (OCPD)

منتشر شده توسط - جولای 25, 2022

اختلال شخصیت وسواسی اجباری (OCPD) اختلال شخصیت وسواس فکری- اجباری با نگرانی در مورد نظم، کمال گرایی و کنترل شناسایی می شود که در نهایت انجام کارهای روزانه را مختل می کند. تشخیص شخصیت وسواس اجباری با معیارهای بالینی انجام می شود.  درمان این اختلال با روان درمانی، درمان شناختی- رفتاری و داروهای مهارکننده های انتخابی