تفاوت کودک همسری و ازدواج در سن پایین| ازدواج زودهنگام

منتشر شده توسط - آوریل 19, 2022

ازدواج زودهنگام مسئله ای رایج در برخی از جوامع به خصوص ایران می باشد، البته این مسئله چالش برانگیز مخالفان و موافقانی دارد که به بررسی و نقد آن می پردازند. به ازدواج های زیر 18 سال ازدواج زود هنگام می گویند که به علل مختلفی در ایران رواج یافته است. از جمله مسائل فرهنگی، اقتصادی،