آیا ازدواج شراکتی پنجاه – پنجاه است؟

منتشر شده توسط - ژانویه 23, 2021

آیا شما باور دارید که آیا ازدواج شراکتی پنجاه – پنجاه است؟ و باید در ازدواج همه کارها به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم شود. و از اگر بیشتر وقت بگذارد به او ظلم شده است؟ آیا ازدواج شراکتی پنجاه – پنجاه است؟ در زندگی مشترک عده ای تصور می کنند که اگر