ادامه ازدواج ناموفق یا طلاق | ادامه زندگی بخاطر فرزند

منتشر شده توسط - آوریل 19, 2021

آیا ازدواج ناموفق بهتر از خانواده از هم گسیخته است؟ ازدواج بی عشق همواره با احساس گناه، ناراحتی و ناامنی همراه است، اینگونه ازدواج ها توخالی و پوچ هستند و فقط به دلیل فشار های اجتماع یا فرزندان ادامه می یابند. ادامه زندگی بخاطر فرزند درست است؟ ازدواج ناموفق یا طلاق اگر ازدواج فقط بخاطر فرزندان