استقلال طلبی در نوجوان | برآورده کردن نیاز به استقلال در نوجوانان

منتشر شده توسط - آوریل 28, 2022

استقلال طلبی در نوجوان، برآورده کردن نیاز به استقلال در نوجوانان استقلال طلبی در نوجوان یکی از موضوعات مهمی است که ممکن است به چالش و تنش جدی در زندگی تبدیل شود. در سنین نوجوانی افراد نیاز دارند تا هویت شان را پیدا کرده و به عنوان یک بزرگسال شخصیت شان را پیدا کنند. همین