انواع خانواده از دیدگاه مراکز روانشناسی خانواده

منتشر شده توسط - می 31, 2021

خانواده یکی از نخستین بنیان اجتماعی، طبیعی ترین نهاد اجتماعی و همزاد انسان می باشد و انسان اولین اجتماعی که وارد می شود خانواده نام دارد. خانواده کارکردهای بسیار برای فرد دارد که می توان به نمونه هایی از آن اشاره کرد، به طور مثال کارکرد عاطفی، کارکرد اقتصادی، اعطای پایگاه اجتماعی، اجتماعی کردن، حمایت