مهارت های ارتباطی | اهمیت انواع مهارت های ارتباطی

منتشر شده توسط - ژانویه 9, 2022

مهارت های ارتباطی، اهمیت انواع مهارت های ارتباطی انسان یک موجود اجتماعی است و همین امر باعث می شود تا فرد مهارت های ارتباطی لازم را کسب کند. به طور کلی مهارت ارتباطی شامل دو نوع مهارت کلامی و غیرکلامی می شود و داشتن این مهارت ها در روابط بین فردی، کاری و تحصیلی و