بازی درمانی برای کودکان بیش فعال ✔️ نقاشی، بازی و کاردرمانی

منتشر شده توسط - دسامبر 12, 2023

بازی درمانی برای کودکان بیش فعال روشی بسیار موثر است. اختلال بیش فعالی با نقص توجه (ADHD) یک اختلال رشدی عصبی است که با علائمی مانند بیش فعالی، نقص توجه و تکانشگری مشخص می شود. این اختلال می تواند بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و عاطفی کودکان تأثیر منفی بگذارد. بازی درمانی یک روش روان درمانی