تجاوز و سوء استفاده عاطفی چیست؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2022

تجاوز و سوء استفاده عاطفی چیست؟ خشونت خانگی که به آن خشونت زناشویی نیز می گویند، به هر رفتاری گفته می شود که منجر به بدرفتاری یکی از زوجین نسبت به دیگری شود. خشونت خانگی می تواند در هر نوع رابطه و در بین افراد مختلف رخ دهد. هر نوع خشونت خانگی جدی می باشد