زندگی افراد دوقطبی

زندگی افراد دوقطبی | سفر در زندگی یک فرد دوقطبی

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

زندگی افراد دوقطبی چگونه است؟ سفر در زندگی یک فرد دوقطبی آورده شده است. داستان واقعی زندگی افراد دوقطبی “او چشمهای آبی دارد.” این اولین چیزی بود که پدرم هنگام تولد در مورد من گفت. چشمانی آبی داشت. این عمیقا ناراحتم می کند که فکر کنم او از همان لحظه دیدن من از قبل به دنبال چیزی بود