آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟

منتشر شده توسط - آوریل 9, 2021

آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در مورد تصورات غلط پیش از ازدواج بیشتر بدانید. اصرار بر ادامه رابطه مدت ها پیش مراجعی داشتم که در جلسه اول مدام گریه می کرد و می گفت که همسرش می خواهد از او جدا شود