تقسیم وظایف در خانه | نظافت کردن با مرد و تعمیر وسایل با زن؟

منتشر شده توسط - دسامبر 13, 2021

تقسیم وظایف در خانه چگونه است؟ آیا شوهر خوب کارهای تعمیر خانه را انجام می دهد و همسر خوب لباس های کثیف را می شوید؟ یا برعکس. زن باید کار خانه کند و مرد باید خارج خانه کند؟ این باور مخرب زمانی به وجود می آید که از همسر خود توقع داریم که تمام کارهای خانه