روش های ابراز و کنترل خشم در افراد

منتشر شده توسط - مارس 16, 2021

خشم نوعی احساس طبیعی می باشد و حاصل حالت های هیجانی، فیزیولوژیکی و شناخت ما می باشد. زمانی که فرد با مشکلات و شکست رو به رو می شود احساس خشم پیدا می کند. بنابراین یادگیری مهارت های ابراز خشم اهمیت زیادی دارد. وقتی فرد خشمگین می شود، رفتارهای پرخاشگرانه نشان می دهد که به