کدام رویکردهای تغذیه ای می تواند رشد مغز میکرو پری را افزایش دهد؟

کدام رویکردهای تغذیه ای می تواند رشد مغز میکرو پری را افزایش دهد؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 23, 2018

حجم کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و کالری مصرف شده توسط داروهای بسیار آسیب پذیر به طور قابل توجهی باعث افزایش حجم مغز و رشد ماده سفید می شود، اما تحقیقات بیشتری برای تعیین رویکردهای خاص تغذیه ای که بهتر از این مغزهای توسعه این نوزادان پشتیبانی می کنند، مورد نیاز است. ارائه شده