مکانیسم دفاعی شوخ طبعی | شوخ طبعی چگونه به عنوان مکانیسم عمل می کند؟

منتشر شده توسط - ژانویه 30, 2022

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی، شوخ طبعی چگونه به عنوان مکانیسم عمل می کند؟ آیا تا کنون در مورد مکانیسم دفاعی شوخ طبعی اطلاعاتی دارد یا با کمک آن به نتیجه ای رسیده اید؟ براساس نظر روان کاوان شوخی طبعی شاید امری ساده و گذرا باشد اما بر روی ساختار روان انسان تاثیر خوب و مثبتی