همسرم خیلی شکاک است. با شکاکیت همسر چه باید کرد؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2023

با شکاکیت همسر چه کنیم؟ شک و بی اعتمادی قاتل ازدواج است. یک همسر یا شوهر، که مشکوک است، به زمین و زمان و خصوصا همسرش، با عینک بدبینی نگاه می کند و بسیار در معرض سوء تفاهم رفتار دیگران است. چنین فردی حتی به روزمره ترین امور زندگی، مانند خرید همسرش، شک می کند