صمیمیت با فرزندان | راه های افزایش صمیمیت با فرزندان

منتشر شده توسط - آوریل 12, 2022

صمیمیت با فرزندان، راه های افزایش صمیمیت با فرزندان صمیمیت با فرزندان یعنی این که توانایی حس نزدیکی و رابطه عمیقی با آن ها داشته باشید. برخی والدین تصور می کنند که فرزندان باید بزرگ شوند تا با آن ها ارتباط نزدیکی برقرار کنند اما همدلی باید از کودکی شروع شود تا فرزندان با مهارت