ضمیر ناخودآگاه در ازدواج | سندروم بازگشت به خانه

منتشر شده توسط - فوریه 2, 2022

ضمیر ناخودآگاه در ازدواج، سندروم بازگشت به خانه اهمیت و ضرورت ضمیر ناخودآگاه برای ازدواج چیست؟ تعارضات و تعاملاتی که افراد با والدین خود دارند. به طور مستقیم بر روابط بعدی آن ها اثر می گذارد و روابط عاشقانه آن ها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، که به آن تاثیر ذهن