نوروپاتوبیولوژی

نوروپاتوبیولوژی رشته پزشکی محسوب می شود؟

منتشر شده توسط - دسامبر 22, 2021
آیا نوروپاتوبیولوژی رشته پزشکی محسوب می شود؟ در این راهنمای مختصر قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که "آیا دانشمندان علوم اعصاب پزشک هستند؟" و جهان دانشمندان علوم اعصاب، نحوه مشارکت آنها در تحقیقات و ویژگی های خاص آنها را کشف کنید.   آیا عصب شناسان پزشک هستند؟ بله، عصب شناسان می توانند پزشک