آمپول نالوکسان و عوارض قطع ناگهانی

منتشر شده توسط - آوریل 14, 2022

آمپول نالوکسان، موارد مصرف، عوارض مصرف و قطع ناگهانی نالوکسان آمپول نالوکسان چیست و چه کاربردی دارد؟ زمانی که فرد با مصرف زیاد مواد مخدر افیونی مانند هروئین و مورفین اوردوز می کند از آمپول نالوکسان استفاده می شود. هم چنین برای درمان اعتیاد به مواد مخدر از این دارو استفاده می کنند. این دارو