نحوه برخورد با فرد خودکشی کرده چگونه است؟

منتشر شده توسط - ژانویه 22, 2022

نحوه برخورد با فرد خودکشی کرده چگونه است؟ نحوه برخورد با فردی که خودکشی کرده چطور باید باشد؟ آیا دنیا برای کسی که خودکشی کرده است به آخر رسیده است؟ خودکشی از جمله اتفاقاتی می باشد که ترس و وحشت زیادی را در فرد به وجود می آورد. برخورد با فردی که سابقه خودکشی دارد