فرونشینی جنسی پس از ارگاسم

منتشر شده توسط - ژوئن 14, 2022

فرونشینی جنسی در چه قسمتی از چرخه پاسخ جنسی قرار دارد؟ آخرین مرحله از چهار گانه پاسخ جنسی، مراحله جنسی می باشد. در این مرحله، بدن به حالت سکون قبل از رابطه جنسی بر می گردد اما برخی احساس متفاوتی را تجربه می کنند. چرا؟ اگر ارگاسم روی دهد این مرحله به سرعت اتفاق می