اندازه مغز میان ارتباط قد و توانایی شناختی میانجی است

اندازه مغز میان ارتباط قد و توانایی شناختی میانجی است

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

گزارش هایی از مطالعات متعددی ارتباط میان قد و توانایی شناختی عمومی یا هوش را مشخص کرده اند، اما سازوکارهایی که این ارتباط را تشکیل می دهند، به خوبی شناخته نشده است. محققان دانشگاه هلسینکی، دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو و دانشگاه بوستون دریافتند که این ارتباط با مساحت سطح کورتنی موثر است. محققان ارتباط بین