آیا میدانید پرخاشگری چیست؟

منتشر شده توسط - ژانویه 31, 2022

آیا میدانید درمان پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری رفتاری است که باعث آزار و اذیت و درد می شود و این رفتار ممکن است آسیب های جسمانی و عاطفی به دنبال داشته باشد. در برخی از اوقات افراد به خاطر فشارهای زندگی و کاری، عصبانی و پرخاشگر می شوند که این امر طبیعی می شود

چرا خشونت و پرخاشگری خوب است؟

منتشر شده توسط - ژانویه 28, 2021

ماهیت آسیب زای خشونت و پرخاشگری چیست؟ خشونت و پرخاشگری به طور معمول باعث مشکل و دردسر می شود. این امر را افرادی که پرخاشگر هستند و افرادی که در معرض پرخاشگری قرار می گیرند بهتر درک می کنند. در حقیقت پرخاشگری هم به فرد پرخاشگر هم به فردی که مورد پرخاشگری قرار می گیرد