نظریه، روش محدودیت و تمرینهای درمان کل نگر

نظریه، روش محدودیت و تمرینهای درمان کل نگر

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

روان درمانی کل نگر یک رهیافت یکپارچه و ادغام شده ای از چند روش درمانی می باشد و با استفاده از روش های درمانی مختلف ایجاد شده است. این روش درمانی با تمرکز بر روابط مابین ذهن، بدن و روح تلاش دارد تا نحوه ایجاد درد در سایر بخش های بدن به دلیل درد موجود